Algemene voorwaarden workshops

Geldend vanaf 1 januari 2013

Definities
FotoBootje: rechtspersoon die workshops, cursussen of andere activiteiten aanbiedt
Deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon die zich aanmeldt om aan een workshop, cursus of andere activiteit van FotoBootje deel te nemen
Workshop: een workshop, cursus of activiteit die door FotoBootje wordt uitgevoerd en gerealiseerd

Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot workshops tussen FotoBootje en Deelnemer, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Aanmelden en tot stand komen overeenkomst
Door aanmelding voor een workshop komt een overeenkomst tussen Deelnemer en FotoBootje tot stand. Na aanmelding ontvangt Deelnemer per e-mail een bevestiging van deelname.

Prijzen
Bij aanmelding voor een workshop geldt de prijs zoals die ten tijde van de aanmelding op de site van FotoBootje staat vermeld. In de beschrijving van de workshop is opgenomen wat in de prijs is inbegrepen.
De vermeldde prijs inclusief BTW.

Annuleren door Deelnemer
Deelnemer kan tot 2 weken voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren.
Bij annulering tot 24 uur voor aanvang dient 50% van het workshopbedrag te worden betaald. Bij latere annulering is het gehele workshopbedrag verschuldigd.
Bij annulering vanwege zwaarwichtige redenen zijn geen kosten verschuldigd. Bij zwaarwichtige annuleringsreden valt te denken aan overlijden of ziekte van Deelnemer of een naast familielid, hetgeen in overleg met FotoBootje wordt bepaald.

Verplaatsen en annuleren door FotoBootje
FotoBootje behoudt zich het recht voor om een workshop tot twee dagen voor aanvang ervan te verplaatsen naar een andere datum. Deelnemer wordt hiervan direct op de hoogte gesteld, inclusief de nieuwe datum van de workshop. Deelnemer heeft dan recht de deelname kosteloos te annuleren, of een andere datum te kiezen.
FotoBootje behoudt zich het recht voor om tot uiterlijk twee dagen voor aanvang van de workshop deze te annuleren. Deelnemer wordt hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. Indien FotoBootje een workshop annuleert ontvangt Deelnemer het reeds betaalde bedrag voor de workshop volledig retour.

Betalen
Direct na aanmelding ontvangt Deelnemer bericht met de prijs van de workshop. Dit bedrag dient binnen 14 dagen voldaan te worden.
Indien Deelnemer niet of niet tijdig betaalt zijn de daaruit voor FotoBootje voortvloeiende kosten voor Deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Wijzigingen in Algemene voorwaarden
Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande overeenkomsten van kracht.

Aansprakelijkheid
Deelname aan een workshop gebeurt op eigen risico. FotoBootje is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval, ontstaan voor Deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid die zou zijn ontstaan.

© Eyes of Holland